شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ ميان بنده گانت هر چه ديدم هوس ها جانشين عاشقي بود به دستان دروغين محبت گلي را ديدم شبيه رازقي بود
تسبیح دیجیتال
وروجك چشم سياه
رتبه 0
0 برگزیده
169 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وروجك چشم سياه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top